Cushion & Key Tassels

Portobello Cushion Tassel

Florentine Cushion Tassel

Florentine Key Tassel

Metallic Key Tassel

Belezza Key Tassel

Natural Key Tassel

Interlude Key Tassel

Tiffany Key Tassel

Ensemble Cushion Tassel